بر اساس این پرسش : فکر می کنید فلسفه چیست؟
به جواب هایی اشتباه رسیدم که بسیاری کاملا اشتباه و بسیاری نیمی اشتباه هستند.

اینجا برای شما نمونه های غلط را می نویسم:

- استدلال منطقی برای پاسخ به هر گونه سوال یا مشکلی.
- معنی که برای دیدن و برخورد با زندگی است.
- سیستم باورها و رفتارهای مبتنی بر تجربه و قضاوت.
- دیدگاه ها و باورهای مختلفی که مردم دارند.
- فقط نظرات شخصی.
- تفکر منطقی یا استدلال، با در نظر گرفتن همه آنچه شناخته شده است که قانع کننده است.
- یک قاب ذهنی.
- یک راه برای مشاهده جهان و تجربیه تجربیات زندگی و توضیحی برای آن ها.
- فکر و ایده متفکران بزرگ.
- چگونگی اینکه یک فرد قادر به مانور روی توانایی ذهنی خود است.
- نظریه ای بر اساس کدهای اخلاقی و استدلال است.
- مطالعه افکار خود بدون تاثیر نظرات و عوامل خارجی.
- ایده ها و چشم انداز های فردی در مورد زندگی یا هر چیز دیگری.
- دیدگاه فردی.
- هنر استدلال، تفکر و بحث.
- منطق، دانش، بدنه ای از اصول برای دنبال کردن.
- یک رشته تفکر، که شامل استدلال اخلاقی، منطق و اصول است.
- مشاهده و نظر، باور و تئوری.
- توانایی فکر کردن و ایجاد قضاوت های خود.
- چیزی که بر اساس آن زندگی می کنم.
- باور، روش زندگی یا دین و مذهب.
- روش زندگی.
- ترجمه پیچیدگی از همه زوایا و خلاصه آن به شرایط ساده آن است.
- نحوه تفسیر فرد، آنچه که با آن مواجه می شود و آن چه که منطقی است.
- تجزیه و تحلیل، پرسش، بحث و تفکر.
- اطلاعات از نسلی به نسل به دست می آید: باورها، داستان ها، مراسم ها و تجربیات.

این ها یا به کلی و یا در معنی تعریف های اشتباهی از فلسفه هستند.

در اینجا برخی از سوالات کلیدی در تاریخ فلسفه که فلسفه شناسایی شده است و آن ها پرسش های چندین ساله و تعریف سوالات هستند را می آورم:

- جهان درباره چیست؟
- جهان از چه چیزی تشکیل شده است؟
- بشر برای انجام چه کاری وجود دارد؟
- بشر چگونه زندگی می کند؟
- بشر چگونه خوب زندگی می کند؟
- خوب چیست؟
- چه چیز را باید بدانیم؟
- جهان وجود چیست؟
- آیا در وجود داشتن معنایی هست؟
- آیا معنای زندگی انسان، تاریخ و رنج است؟
- آیا همه هستی آن چیزی است که وجود دارد؟
- واقعیت چیست؟
- دنیا واقعی است یا توهم ؟
- آیا همه چیز درباره رنج است؟
- آیا رنج واقعی است؟
- آیا رنج می تواند برطرف شود؟ یا به پایان رسید؟
- زندگی معنی ای هم دارد؟
- زندگی پوچ است؟
- انسان آزاد است؟
- آیا انسان آزاد است که خود و سرنوشت خود را شکل دهد؟
- چگونه انسان ها شرافتمندانه زندگی می کنند؟
- چگونه انسان ها با شیوه ی شرافتمندانه با خانواده هایشان زندگی می کنند؟
- چطور می توانیم از هر چیز مطمئن باشیم؟
- چگونه انسان ها در دنیا با علم زندگی می کنند؟
- چگونه انسان ها در یک جامعه تکنولوژیک زندگی می کنند؟
- چگونه انسان ها در یک جامعه با تغییرات ثابت و مشکلات زندگی می کنند؟

حال برای بیان معنای فلسفه چند عبارت را بیان می کنم:

- هرگونه یادگیری بدون استفاده از تکنیک
- تعقیب خرد
- یک سیستم از مفاهیم فلسفی
- یک تئوری که بر اساس حوزه فعالیت یا فکر است
- باورهای عمومی، مفاهیم و نگرش های فردی یا گروهی
- پیگیری خرد؛ دانستن چیزها و علل آنها، چه نظری و چه عملی
- سیستم که شخص برای زندگی زندگی می کند
- بازتاب سیستماتیک ذهن بر معیارهای تفکر درست و عمل درست است
- این رشته ای ذهنی است که شامل: مشکلات، نگرش ها، روش ها، فعالیت ها، نتیجه گیری ها و اثرات است

در مورد مشکلات هم توضیح بدم که مسائل یا فلسفی هستند و یا غیر فلسفی
این گفتار مقدمه ای بر آشنایی با فلسفه بود

در مطلب بعدی از فلسفه و شگفتی خواهم گفت.


"هیچ چیز خوب یا بد نیست، تفکرات باعث آن می شوند" شکسپیر