قرص آبی یا قرص قرمز؟قرص آبی یا قرمز، درخت دانش، یا اعتقاد ؟

 

"تو قرص آبی رو می خوری - داستان تموم میشه ؛ از خواب بیدار می شی و به هر آنچه که تابه حال اعتقاد داشتی معتقد خواهی ماند." مورفیوس، ماتریکس قسمت اول

 

این سوال از ما می پرسد آیا واقعیت، حقیقت، دانش ارزش پیگیری دارند یا نه. قرص آبی این انتخاب است که آگاهی ما را همانطور که هستیم ترک خواهد کرد، در زندگی که شامل باور ساده و ایمان کورکورانه و عادت های غیرمعمول با آن چه که به دست آورده اید و حفظ شده و به عنوان حقیقت توسط شما نگه داشته می شویم.

قرص آبی ما را با آسایش بسیاری از چیزهایی که ما معتقدیم دریافت خواهیم کرد، در جهان روزمره نگه می دارد و در همه چیز مورد بررسی قرار نمی گیریم. ما این قرص را انتخاب می کنیم اگر اعتقاد داشته باشیم که ما زندگی حقیقی نداریم. قرص آبی اجازه می دهد تا هویت هایمان را حفظ کنیم و ارتباطات ما با خانواده و دوستان دست نخورده باقی بماند.

 

سوال قرص قرمز، قرص آبی در داستان ماتریکس در واقع نمونه امروزی از داستان قدیم کتاب مقدس سنت های مذهبی غربی و انتخاب میوه از درخت دانش یا از درخت ایمان در زندگی ابدی در باغ عدن است.

 

درخت دانش ، یا درخت زندگی؟

 

"در وسط باغ عدن، درخت زندگی و درخت شناخت نیک و بد وجود داشتند. خدا می دانست که اگر از میوه درخت خیر و شر بخورید همانند او چشمانتان باز خواهد شد و خیر و شر را خواهید شناخت"

 

"درخت زندگی درخت ایمان بود و راحتی باور داشتنی که برای همیشه زنده ماندن را به ارمغان می آورد. کسانی که درخت دانش را انتخاب کردند از باغ عدن اخراج شدند و از بازگشت به میوه عقیده به زندگی ابدی محروم گشتند"

 

این گونه بود که بشر تکاملی از انسان های اولیه به انسان های خودآگاه پیدا کرد.


"یک شمشیر شعله ور، در حال رعد برق زدن به عقب و جلو برای محافظت از راه یافتن به درخت زندگی قرار داشت"

 

هدف برای ارائه این مرجع به داستان در پیدایش، افزایش مقایسه انتخاب هایی است که داده شده است: دانش و اعتقاد

در اینجا هیچ قصد و هدفی نیست که نشان دهد که دانش از لحاظ اخلاقی نادرست است یا به بدی می گراید یا انسان را گناهکار می سازد

تضاد بین یک رویکرد به زندگی بر اساس ایمان انگیزه امید بخش مثبت یا با نتیجه ای مانند آخرت در مقابل یک رویکرد به زندگی با دانش و هدایت خرد ارائه در این مطلب ارائه شده است.

برخی ممکن است هر دو انتخاب را بعنوان نادرست یا ناکارامد از زندگی ارائه دهند. بعضی حتی ممکن است یک انتخاب را از نظر اخلاقی نادرست مشخص کنند. چنین انتقادی از اینجا اجتناب ناپذیر است.

قرص قرمز مسیر فلسفه و استدلال و تفکر انتقادی و علم و آزمایش است. قرص آبی این است که از باورهای ساده و غیر انتقادی و تصمیم گیری عاطفی برخوردار است. کدام یک باید باشد؟ آموزش و پرورش و هنر و علوم لیبرال در مورد قرص قرمز است.

 

یکی از مباحث اصلی ماتریکس این مفهوم است که اگر می خواهید دنیای خود را به آن چه می خواهید تبدیل کنید، ابتدا باید برنامه خود را شناسایی کنید، تصمیم بگیرید که آیا برنامه ریزی دقیق است یا نه، سپس تصمیم بگیرید که آیا مجددا خودتان برنامه ریزی کنید یا خیر.

 

شما در یک کلاس فلسفه و در بسیاری از کلاس ها به چالش می افتید. چگونه به چالش هایی که آموزش و پرورش اعتقادات شما، به دنیای قرص آبی شما پاسخ می دهد، پاسخ خواهید داد؟

 

هشدار: خطرات قرص آبی 


فکر می کنید که قرص آبی بهترین راه رفتن است، قرص آبی شما را با آسایش و امنیت و ثبات و نظمی که به شما ارائه خواهد داد روانه می کند. هزینه های زیادی برای کسانی که از این رویکرد به زندگی را استفاده می کند وجود خواهد داشت. این جامعه ای است که تحت تأثیر این تفکر غیر انتقادی قرار می گیرد. کسانی که از آن برای خطرات بیشتر عفونت ها و بیماری ها استفاده می کنند، از کسانی که از آخرین یافته های علمی در مورد علل بیماری و گسترش بیماری استفاده نمی کنند، افشا می شود. این اجازه می دهد مردم را به داشتن مفاهیم کلیشه ای و عصبانیت از دیگر مردم و به عمل بر ادعاهای دروغین دست بزنند. این ایده ها و شیوه های نژادپرستانه و جنسیتی را پشتیبانی می کنند و سایر اشکال تبعیض بی عدالتی ها بر پایه باورهای غیر انتقادی است. این افراد تمرین کنندگان راه قرص آبی را، برای قربانی کردن، توسط شارلاتان ها و کسانی که برنامه های پونزی را بر اساس امید غیر عقلانی اجرا می کنند، مورد بررسی قرار می دهند. مسیر قرص آبی برای کسانی که نگرانی خود را نسبت به دیگران و در حال حاضر در طول مدت دراز مدت دارند جذاب است اما اغلب ثابت می کند که کاملا مخالف آنچه که در هنگام انتخاب آبی قرص انتظار می رفت خواهند بود. این یک خط دادن به انتخاب شما نبود این فقط پیامد این انتخاب بود.


باور و شک


اعتقاد و شک و تردید نقطه مخالف دولت های روانشناختی هستند.

آنها نمی توانند همزمان با یک ایده وجود داشته باشند.

فلسفه بر اساس فرآیند تحقیق با استفاده از روش دیالکتیکی برای تفکر استوار است.

پرس و جو فرآیندی است که ذهن می تواند از شک به اعتقاد وارد شود.

برای روش و فرآیند ذهن فلسفه هر موقعیتی که به دست می آید، بایستی مستلزم ادامه روند تحقیق و بررسی باشد.

شما نمی توانید به شک و تردیدهایتان هم شک کنید! شما می توانید به تحقیق و تردید در مورد آن بپردازید تا آن را به طریقی حل و فصل کنید و به باور برسید.

شما می توانید باور کنید و سوال بپرسید و آن را به معاینه بحرانی بسپارید. شما نمی توانید یک شک را باور کنید. شما فقط به سادگی شک می کنید.

بنابراین، فلسفه درباره تفکر در مورد عقاید و حل و فصل بر روی اعتقاد با استفاده از استدلال و شواهد در هر کجا که ممکن است؛ می پردازد. همچنین در مورد ادامه روند بررسی باورها یا موقعیت ها با استفاده از روش دیالکتیکی ادامه داده می شود که در میان یک جامعه از محققان که در خدمت تقویت عنصر حیاتی تفکر دقیق هستند، انجام می گیرد.


افتادن در اسارت خیر و شر یا رسیدن به جاودانگی و بهشت؟