ادیان غربی، مسیحیت، اسلام و یهودیت در یک سری صفات و خصوصیات مشترک اند که این چند دین را با تمامی بقیه ادیان در گروه مجزایی قرار می دهد.


اعتقاد و باور به یک خدا

باور به تاریخ خطی

ایمان به کتاب مقدس


این ویژگی های مشترک این سه سنت را به یکدیگر متصل می کند.

یک خدا جهان را در ابتدای زمان ساخته است و این خدا جهان را خاتمه می دهد.

هر انسان دارای یک روح است و با مرگ بدن، روح از بدن جدا می شود و در یک بعد دیگر زندگی را ادامه خواهد داد.

در مورد ارزش اخلاقی روح در هنگام مرگ برای پاداش یا فقدان زندگی ابدی قضاوت می شود.

زمان خطی است و تنها یک دوره وجود برای افراد و کل جهان وجود دارد.

برای ادیان دیگر چندین خدا هست یا هیچ خدایی نیست، برای آن ها زمان چرخه ای است و روح از بدن ها به بدن های دیگر جا به جا می شود و حتی در آن واحد در چند بدن وجود دارد.