زبان های مذهبی معنی حقیقت - جهان بینی


دیدگاه های جهانی


چارچوب های مفهومی


بازی های زبانی


اشکال زندگی


اعتقادات پایه


باورهای بنیادی