مراجعه بفرمایید به سرآغاز
من کسی نیستم که بخوام از خودم بگم که من یه آدم مثل خودت!