در اینجا  می خواهیم از آن دسته از ویژگی هایی صحبت کنیم که دین می تواند داشته باشد، همان طوری که افراد خانواده همه ویژگی های یم خانواده را ندارند اما شباهت زیادی بهم دارند.

ویژگی های مشترک:

  1. مفهوم یک خدایی یا مطلق گرایی، که این مهمترین و با اهمیت ترین مورد است.
  2. ایده هایی درمورد طبیعت و ماهیت انسان
  3. ایده ی عذاب الهی، سرنوشت، قضا و قدر
  4. معنا و مفهوم تاریخ زندگی بشریت
  5. مشکل شر شیطانی که معرفی شده
  6. توضیحی بر مشکل مرکزی زندگی انسان و رنج کشیدن و زنده شدن بعد از مرگ
  7. هدف این جهان
  8. ایده های جامعه ی انسانی و اخلاق گرایی