ایمان در مقابل دلیل - راه های دیگر برای پیدا کردن یک پایه و اساس اعتقاد وجود دارد؟


(Pascal's Wager) - یک رویکرد عملی به باور

نقد منطقی از رویکرد عملگرایانه

دفاع از ایمان - اراده در اعتقاد - ویلیام جیمز

اعتقاد به عنوان یک گزینه واقعی، زندگی، جبر، سرنوشت (منحصر به فرد، قابل توجه است، غیر قابل برگشت)

ماهیت پرشور انسان تصمیم خواهد گرفت