آیا دلیلی منطقی برای باور وجود دارد؟
این سوال مطرح می شود که چگونه انسان ها می توانند مطمئن باشند که وجود معنوی، وجود برتر وجود دارد. در طول تاریخ ثبت شده، انسان ها درباره این موضوع بسیار فکر کرده اند. شواهد فراوانی در مورد باور و شواهد زیادی از انسان ها وجود دارد که تلاش می کنند تا از این باور حمایت کنند. استدلال ها یا مدارک ارائه شده مورد بررسی قرار خواهد گرفت. استدلالها هر کدام منتقدان خود را دارند و هیچ کدام به نظر نمی رسد بدون ضعف باشند.

استدلال ها اشکال مختلف دارند و بر اساس مبانی مختلف هستند.

مکاشفه - کتاب مقدس (تورات و انجیل) - دستورالعمل های مستقیم خدایی

دلیل
استدلال هستی شناسی
استدلال کیهان شناسی
استدلال نهایت شناسی

تجربه یک حس معنوی الهی (مطلق)
مستقیم
تجربیات عرفانی غیرقابل بیان

پدیده روانی - مرگ و جاودانگی - پشتیبانی از فرضیه بقاء پس از مرگ
تجسم روح / ارواح / شبح
جلسات احضار ارواح - ارتباط با مردگان
خاطرات تناسخ
تجربیات نزدیک به مرگ
مشاهدات مرگبار
کتاب مقدس
استدلال در برابر فرضیه ی بقا پس از مرگ
ماهیت غیر منطقی توضیح آگاهی
فقدان شواهد فیزیکی واضح و غیرمستقیم

مصلحت گرایی - بدیهی بودن - ایمان
استدلال های وجود دارد که خدای یهودیان - مسیحیان و مسلمانان را تکذیب می کند و یکی از قدرتمند ترین آن ها بر اساس وجود شیطان است