چگونه خدای مهربانی که قدرتمند مطلق و دانای مطلق است می تواند اجازه دهد که شر رخ دهد؟
اظهارات علیه وجود خدا و منتقدانش مورد بررسی بیشتر قرار خواهد گرفت.